Akta TerkiniUNDANG-UNDANG MALAYSIA


AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984
mengandungi pindaan terkini - P.U.(A)247/2002

Tarikh Persetujuan Diraja :27 Jun 1984
Tarikh diterbitkan dalam Warta :28 Jun 1984
Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan:29 April 1987 [P.U. (B) 236/87]
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian, dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kecualian prerogatif
Seksyen 4. Pemakaian
Seksyen 5. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan
Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan
Seksyen 10. Orang daripada agama lain
Seksyen 11. Perkahwinan tidak sah
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan
Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan kepada Perkahwinan

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
Seksyen 20. Tempat perkahwinan
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
Seksyen 23. Poligami
Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan Malaysia, dsb., di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran
Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta’liq
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang
Seksyen 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’ Orang Islam
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan
Seksyen 30. Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang
Seksyen 33. Pendaftaran suka rela perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
Seksyen 40. Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa
Seksyen 42. Pembetulan kesilapan
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
Seksyen 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat apa-apa perintah
Seksyen 46. Pertukaran agama
Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah
Seksyen 48. Timbang tara oleh Hakam
Seksyen 49. Perceraian khul’ atau cerai tebus talaq
Seksyen 50. Perceraian di bawah ta’liq atau janji
Seksyen 50A. Perceraian dengan li’an
Seksyen 51. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju’
Seksyen 52. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh
Seksyen 53. Anggapan mati
Seksyen 54. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
Seksyen 55. Pendaftaran perceraian
Seksyen 55A. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah
Seksyen 56. Mut’ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut
Seksyen 57. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh
Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 59. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan kesan nusyuz
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu
Seksyen 61. Pentaksiran nafkah
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan jaminan diberi bagi nafkah
Seksyen 63. Mengkompaun nafkah
Seksyen 64. Tempoh perintah nafkah
Seksyen 65. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Seksyen 68. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya
Seksyen 69. Menuntut tunggakan nafkah
Seksyen 70. Nafkah sementara
Seksyen 71. Hak tempat tinggal
Seksyen 72. Kewajipan menanggung nafkah anak
Seksyen 73. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
Seksyen 74. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan jaminan bagi nafkah seseorang anak
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai jagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian jagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Seksyen 78. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga
Seksyen 79. Tempoh perintah bagi nafkah anak
Seksyen 80. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tidak sah taraf

BAHAGIAN VII - JAGAAN

Hadhanah atau Jagaan Kanak-kanak

Seksyen 81. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
Seksyen 82. Kelayakan yang perlu untuk jagaan
Seksyen 83. Bagaimana hak jagaan hilang
Seksyen 84. Tempoh jagaan
Seksyen 85. Jagaan anak-anak tidak sah taraf
Seksyen 86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai jagaan
Seksyen 87. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Jagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 88. Orang yang berhak kepada jagaan
Seksyen 89. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih
Seksyen 90. Pelantikan penjaga oleh Mahkamah
Seksyen 91. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
Seksyen 92. Penjaga bersama dengan ibu
Seksyen 93. Perubahan kuasa penjaga harta
Seksyen 94. Pemecatan penjaga
Seksyen 95. Jaminan hendaklah diberi
Seksyen 96. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
Seksyen 97. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
Seksyen 98. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan
Seksyen 99. Perintah khas mengenai harta kecil
Seksyen 100. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 101. Perintah larangan oleh Mahkamah
Seksyen 102. Penjaga bagi anak yatim
Seksyen 103. (Dipotong)
Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil kira tentang nasihat pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Relif-relif Lain

Seksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menghalang perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah
Seksyen 107. Injunksi terhadap gangguan

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan
Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan, dsb., di Wilayah Persekutuan

Kesahtarafan Anak

Seksyen 110. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
Seksyen 111. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
Seksyen 112. Kelahiran selepas pengakuan bahawa ‘iddah telah tamat
Seksyen 113. Persetubuhan syubhah
Seksyen 114. Syarat-syarat bagi pengakuterimaan yang sah
Seksyen 115. Anggapan daripada pengakuterimaan boleh dipatahkan
Seksyen 116. Pengakuterimaan oleh perempuan yang sedang dalam ‘iddah
Seksyen 117. Mengakuterima seorang lain sebagai ibu atau bapa
Seksyen 118. Pengakuterimaan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa
Seksyen 119. Pengakuterimaan tidak boleh dibatalkan

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 120. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Rayuan

Seksyen 121. Rayuan
Seksyen 122. (Dipotong)

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 124. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 125. Tidak membuat laporan
Seksyen 126. Meninggal langsung isteri
Seksyen 127. Menganiaya isteri
Seksyen 128. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
Seksyen 129. Isteri tidak menurut perintah
Seksyen 130. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
Seksyen 131. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai
Seksyen 132. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah
Seksyen 133. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 134. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah
Seksyen 135. Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor 3 tahun 1952

JADUAL

Nota: Pemberhentian pemakaian Enakmen dan peralihan. [P.U.(A)247/2002].

SENARAI PINDAAN
Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.