PindaanTERENGGANU

ENAKMEN 1 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 (PINDAAN) 1992


Tarikh Persetujuan DiRaja :17 Julai 1992
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Ogos 1992
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Jun 1991
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan kepada Seksyen 2.
Seksyen 3. Pindaan kepada Seksyen 4.
Seksyen 4. Pindaan kepada Seksyen 5.
Seksyen 5. Pindaan kepada Seksyen 66.
Seksyen 6. Pindaan kepada Seksyen 158.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.