Enakmen Original

NEGERI SELANGOR

ENAKMEN 9 TAHUN 1995
ENAKMEN JENAYAH SYARIAH (SELANGOR) 1995


Tarikh Persetujuan DiRaja :10 Januari 1996
Tarikh disiarkan dalam Warta :18 Januari 1996
Tarikh mula berkuatkuasa :22 November 1996 [Sel P.U. 47/96]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - KESALAHAN YANG BERHUBUNG DENGAN 'AQIDAH

Seksyen 4. Pemujaan salah.
Seksyen 5. Mendakwa bukan orang Islam untuk mengelakkan tindakan.
Seksyen 6. Takfir.
Seksyen 7. Doktrin palsu.
Seksyen 8. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 9. Mempersendakan, dll., ayat Al-Quran dan Hadith.
Seksyen 10. Menghina atau menyebabkan dipandang hina, dll., agama Islam.
Seksyen 11. Memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat.
Seksyen 12. Menghina pihak berkuasa agama.
Seksyen 13. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
Seksyen 14. Mengajar tanpa tauliah.
Seksyen 15. Mengingkari perintah Mahkamah.
Seksyen 16. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syara'.
Seksyen 17. Berjudi.
Seksyen 18. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 19. Tidak menghormati Ramadhan.
Seksyen 20. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 21. Tidak membayar zakat atau fitrah.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 22. Perbuatan sumbang mahram.
Seksyen 23. Pelacuran.
Seksyen 24. Muncikari.
Seksyen 25. Persetubuhan luar nikah.
Seksyen 26. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.
Seksyen 27. Hubungan jenis antara orang yang sama jantina.
Seksyen 28. Persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii.
Seksyen 29. Khalwat.
Seksyen 30. Lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 31. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V - KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 32. Memujuk lari perempuan bersuami.
Seksyen 33. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.
Seksyen 34. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.
Seksyen 35. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
Seksyen 36. Qazaf.
Seksyen 37. Pungutan zakat atau fitrah tanpa diberikuasa.
Seksyen 38. Penyalahgunaan tanda halal.

BAHAGIAN VI - KECUALIAN AM

Seksyen 39. Perbuatan hakim apabila bertindak secara kehakiman.
Seksyen 40. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah mahkamah.
Seksyen 41. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.
Seksyen 42. Ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan yang sah di sisi undang-undang.
Seksyen 43. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
Seksyen 44. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.
Seksyen 45. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VII - PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 46. Penyubahatan sesuatu perkara.
Seksyen 47. Penyubahat.
Seksyen 48. Menyubahati di dalam Negeri Selangor kesalahan di luar Negeri Selangor.
Seksyen 49. Hukuman bagi penyubahat.
Seksyen 50. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.
Seksyen 51. Penyubahat bertanggungan bagi kesalahan yang disubahati dan kesalahan tambahan yang dilakukan.
Seksyen 52. Percubaan.

BAHAGIAN VIII - PERKARA-PERKARA AM

Seksyen 53. Penepatan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
Seksyen 54. Kuasa mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
Seksyen 55. Pemansuhan dan kecualian.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.