ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 70. Anggapan tentang perutusan telegraf.

Mahkamah boleh menganggap bahawa sesuatu perutusan yang dihantar dari sesebuah pejabat telegraf kepada orang yang perutusan itu dialamatkan adalah bersamaan dengan perutusan yang telah diserahkan untuk dihantar di pejabat yang darinya perutusan itu berupa sebagai dihantar; akan tetapi Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa anggapan tentang siapakah yang telah menyerahkan perutusan itu untuk dihantar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.