ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 4 - DARIHAL PERBICARAANSeksyen 98. Ucapan

Dalam perbicaraan di bawah Bab ini-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.