ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 6. Pernikahan jika salah satu pihak kepada pernikahan di bawah umur minima.

Tiada sesuatu pernikahan boleh dinikah atau didaftarkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Kadi telah memberi kebenaran secara bertulis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.