ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 23. Pendaftaran

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Perak dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Perak hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.