ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 47

(Subseksyen 184 (1))

PERAKUAN PENUNAIAN

(Tajuk Am)

Saya ................................................................ yang beralamat di .......................................... yang merupakan pemiutang penghakiman, dengan ini memperakui bahawa hutang yang berkenaan dengannya penghutang penghakiman ....................................... dipenjarakan telah ditunaikan dan saya meminta supaya ...................................................... tersebut dilepaskan daripada tahanan.

Bertarikh pada .......................... haribulan .................. 20......

.....................................................................
Pemiutang Penghakiman (atau Peguam Syarie
bagi Pemiutang Penghakiman)

Kepada pegawai yang menjaga penjara ............................................................................................
Perakuan ini menjadi kuasa yang cukup untuk melepaskan penghutang penghakiman daripada tahanan di bawah Perintah

Pengkomitan No. .......................... tahun 20 .................. yang dikeluarkan berkenaan dengan hutang penghakiman yang tidak dibayar.

Bertarikh pada ...................... haribulan .................... 20 .........

(Meterai)

...............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.