ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 115. Isteri tidak menurut perintah.

Seorang isteri yang dengan sengaja tidak menurut perintah yang menasabah atau tidak ta'at dan tamkin kepada suaminya atau tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang isteri, hendaklah apabila dithabitkan dihukum nusyuz dan gugur semua haknya di sisi Hukum Syarak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.