ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 53. Kaedah tentang notis supaya mengemukakan.

Keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen yang tersebut dalam perenggan (a) seksyen 52 Enakmen ini tidak boleh diberi melainkan jika pihak yang bercadang hendak memberi keterangan sekunder itu telah terlebih dahulu memberi kepada pihak yang ada memiliki atau ada di bawah kuasanya dokumen itu, atau kepada Peguam Syariahnya, suatu notis yang ditetapkan oleh udang-undang supaya mengemukakannya; dan jika sekiranya tiada notis yang ditetapkan oleh undang-undang, maka notis itu hendaklah sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah menurut keadaan hal itu:

Dengan syarat bahawa notis yang seumpama itu tidaklah dikehendaki bagi menjadikan keterangan sekunder boleh diterima dalam mana-mana hal yang berikut atau dalam mana-mana hal lain yang Mahkamah berpendapat notis itu tidak dikehendaki-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.