ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 9. Perkahwinan tak sah

Sesuatu perkahwinan adalah taksah melainkan jika cukup syarat yang perlu, menurut Hukum Syara' untuk menjadikannya sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.