ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Bab 1 - Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 96. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seseorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan pendapat, nasihat, atau budibicaranya atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.