ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 43

(Subseksyen 177 (1))

(1) SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Kepada
..................................................................................................................................................
yang beralamat di .......................................................................................................................
penghutang penghakiman yang dinamakan di atas.

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah ............................................Syariah di ............................................... pada hari ................ pada ................... haribulan ....... 20 ......... pukul ....... pagi/petang untuk diperiksa pada waktu itu dan di situ juga berkenaan dengan keupayaan anda untuk menunaikan penghakiman yang didapatkan terhadap anda dalam tindakan di atas pada ................. haribulan .......... 20 ..... sebanyak RM ........... dan kos sebanyak RM .................. dan yang berikutan dengan penghakiman itu jumlah wang sebanyak RM ........... masih lagi terhutang.

Ambil perhatian bahawa jika anda tidak hadir sedemikian, maka perintah untuk menangkap anda boleh dikeluarkan atau suatu perintah bagi pembayaran boleh dibuat terhadap anda tanpa kehadiran anda.

Bertarikh pada .......................... haribulan ......... 20 ...........

Catatan No. .................................. tahun 20 ......................

Kerani

(Meterai)

..........................
Hakim/Pendaftar

(2) SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN TERHADAP PEGAWAI PERBADANAN

(Tajuk Am)

Kepada .............................................................................................................. yang beralamat di
........................................................................ (seorang pegawai) dalam perbadanan defendan yang dinamakan di atas.

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah ............................................. Syariah di .................... pada ............................... haribulan ................ 20 ........... pukul ......... pagi/petang untuk diperiksa tentang tanggungan perbadanan defendan yang dinamakan di atas untuk menunaikan penghakiman (atau perintah) yang didapatkan (atau yang dibuat) terhadap perbadanan tersebut dalam tindakan di atas pada ................... haribulan .......... 20 ....... sebanyak RM .......... dan kos sebanyak RM .......... yang berikutan dengan penghakiman (atau perintah) itu jumlah wang sebanyak RM ........... masih lagi terhutang.

Ambil perhatian bahawa jika anda tidak hadir sedemikian, maka perintah untuk menangkap anda boleh dikeluarkan.

Bertarikh pada ............................... haribulan ...................... 20 ...............

Catatan No. ............................................................ tahun 20 ..................

Kerani

(meterai)

..........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.