ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXI - KUASA HAKIM DAN PENDAFTARSeksyen 208. Kuasa Pendaftar

Dalam mana-mana Mahkamah yang baginya dia dilantik, Pendaftar di dalam kamar boleh—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.