ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 34

(Subseksyen 152 (3))

PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN MASA

(Tajuk Am)

Kepada ..................................................................... defendan (atau Peguam Syarie bagi defendan)

Ambil perhatian bahawa ........................................ pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah ..................................... Syariah di ....................................... pada hari ............ pada ................... haribulan .......... 20 ....... pada pukul .......... pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah menetapkan masa untuk ............................................ sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah ............................ Syariah dalam perintah bertarikh pada ........... haribulan ......... 20 .......

2. Permohonan ini disokong dengan afidavit sebagaimana yang dilampirkan.

Bertarikh pada ....................... haribulan .......................... 20 ........

.....................................................................
Pemohon (atau Peguam Syarie bagi Pemohon)

Permohonan ini difailkan oleh pemohon (atau Peguam Syarie bagi pemohon) yang alamat ................................................................................................................
...........................................................................................................................
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.