ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 95. Kuasa Mahkamah membatal dan menahan pindah-milik yang bermaksud mengecewakan tuntutan nafkah.

(1) Jika suatu-(2) Bagi maksud seksyen ini-

"harta" ertinya apa-apa jenis harta, alih atau takalih;

"pindahmilik" termasuklah suatu penjualan, pemberian, pajakan, gadaijanji atau apa-apa urusan lain yang dengannya pemunyaan atau pemilikan harta itu adalah dipindah milik atau dibebankan tetapi tidaklah termasuk apa-apa urusan yang dilakukan kerana wang tunai atau suatu bernilai wang kepada atau untuk faedah seorang yang bertindak dengan suci hati dan dengan tidak mengetahui tujuan pindah milik itu dilakukan.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.