ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 97. Pengiktirafan pernikahan yang dilakukan di luar Malaysia.

(1) Suatu pernikahan orang Islam yang dilakukan di luar Malaysia selain daripada pernikahan yang dinikahkan di suatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsol Malaysia di bawah peruntukan seksyen 18 hendaklah diiktiraf sebagai sah dan sebagai suatu pernikahan yang didaftarkan di bawah Enakmen ini jika-
(2) Walau bagaimanapun peruntukan seksyen-kecil (1), suatu pernikahan orang Islam yang dilakukan di atas tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika pernikahan itu tetap bersalahan dengan seksyen 17:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.