ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


JADUAL KELIMA

(Seksyen 125)

No. Enakmen

(1)
Tajuk Enakmen

(2)
(Takat Pemansuhan)

(3)

9/1962
Undang-undang Pentadbiran Ugama Islam Tahun 1962
s. 114-138


Diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri pada 14hb Muharam, 1400 bersamaan dengan 4hb Disember, 1979.

MOHD. YUNUS BIN ARIFFIN,
Setiausaha, Dewan Undangan Negeri Kedah.

[PSU (K) 830 / 1400.]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.