ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAHSeksyen 10. Rayuan.


Jawatankuasa Pengurusan atau Jemaah, jika tidak berpuas hati dengan keputusan Pendaftar yang dibuat di bawah subseksyen 6(3) atau 9(1), boleh merayu kepada Majlis dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan itu disampaikan kepadanya dengan menyatakan alasan-alasan bagi rayuan tersebut, dan keputusan Majlis adalah muktamad.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.