ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Kenyataan oleh orang-orang yang tidak boleh dipanggil sebagai saksi.Seksyen 20. Hal-hal dalam mana kenyataan mengenai fakta yang ada hubungan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dijumpai, dsb., adalah qarinah.

(1) Kenyataan, bertulis atau lisan, mengenai fakta yang ada hubungan yang dibuat oleh seorang yang telah mati atau yang telah tidak dapat dijumpai, atau yang telah menjadi tidak berdaya memberi keterangan, atau yang kehadirannya tidak boleh didapatkan tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat Mahkamah tidak berpatutan memandangkan kepada hal-keadaan itu, adalah sendirinya qarinah dalam hal-hal berikut-

MISALAN

(2) Keterangan mengenai kenyataan seumpama itu tidak boleh diterima di dalam kes hudud dan qisas.

(3) Keterangan mengenai kenyataan seumpama itu hendaklah diberi oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan.

(4) Keterangan mengenai kenyataan seumpama itu tidak boleh diterima di dalam hal-hal berikut-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.