ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 1 - AMSeksyen 22. Pemberhentian tindakan

Dalam hal perkahwinan, kematian atau kebankrapan mana-mana pihak—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.