ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Bab 1 - Kesahtarafan AnakSeksyen 108. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat

Jika seorang perempuan, yang tidak berkahwin lain, membuat satu pengakuan bahawa tempoh 'iddahnya telah tamat sama ada 'iddah itu adalah oleh sebab kematian atau perceraian dan perempuan itu kemudiannya melahirkan seorang anak, maka suami perempuan itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika anak itu telah dilahirkan kurang empat tahun qamariah dari tarikh perkahwinan itu dibubarkan oleh sebab kematian suaminya itu atau oleh sebab perceraian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.