ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Kenyataan yang dibuat dalam keadaan khas.Seksyen 24. Qarinahnya kenyataan di dalam peta, carta dan pelan.

Kenyataan mengenai fakta persoalan atau fakta-fakta yang ada hubungan yang dibuat di dalam peta atau carta yang disiarkan yang pada amnya ditawarkan untuk dijual kepada awam, atau di dalam peta atau di dalam pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri mengenai perkara-perkara yang pada kebiasaannya ditunjukkan atau dinyatakan di dalam peta, carta, atau pelan itu, adalah sendirinya qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.