ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN IV - PENARIKAN BALIK WASIATSeksyen 16. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dianggap sebagai penarikan balik wasiat.

Seseorang hendaklah tidak dianggap sebagai menarik balik wasiatnya atas sebab-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.