ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXV - PELBAGAISeksyen 233. Borang

Borang-borang yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, dengan apa-apa pengubahan mengikut kehendak hal keadaan, hendaklah digunakan bagi masing-masing maksud yang disebut dalamnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.