ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAKSeksyen 63. Kuasa Mahkamah mengubah perintah hadhanah atau nafkah anak.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa mengubah atau membatalkan suatu perintah hadhanah atau nafkah seorang anak atas permohonan seorang yang ada mempunyai kepentingan jika Mahkamah berpuashati bahawa perintah itu telah diasaskan atas suatu salahnyataan atau kesilapan fakta atau jika suatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.