ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 3 - PELAKSANAANSeksyen 163. Penyitaan dan penghantarserahan

Jika pelaksanaan melalui penyitaan dan penghantarserahan sesuatu barang diperintahkan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.