ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 73. Hadhanah anak taksahtaraf.

Hadhanah anak-anak taksahtaraf adalah hanya pada ibu dan saudara-mara ibu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.