ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKASeksyen 31. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.

Tertakluk kepada peruntukan lain Enakmen ini, Majlis boleh menentukan semua persoalan berhubung dengan tatacara dan amalannya sendiri.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.