ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah.

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.