ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN X - AMSeksyen 131. Pemansuhan dan kecualian

Bahagian VI, VII, seksyen 152, 153, 157, 158 dan 160 Undang-Undang Pentadbiran Ugama Islam, 1965 adalah dengan ini dimansuhkan:

Dengan syarat segala pembicaraan yang telah dimulakan di bawah peruntukan-peruntukan yang dengan ini dimansuhkan itu hendaklah berterusan seolah-olah Enakmen ini belum diluluskan.

Diluluskan pada 15hb November 1984.
[JU Pk./KEH/32/78;PU Pk. 105/75 (SULIT).]

MOHD. SHAHAR BIN HJ. ALANG SAIDIN,
Setiausaha,
Dewan Perhimpunan Undangan Negeri,
Perak
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.