ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985.

(2) Enakmen ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Raja melalui pemberitahuan dalam
Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.