ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM
BAB 1 - PROSIDING INTERLOKUTORISeksyen 190. Afidavit

(1) Tiap-tiap permohonan hendaklah disokong dengan afidavit.

(2) Mana-mana pihak—

hendaklah memberikan notis kepada tiap-tiap pihak lain tentang pemfailan itu atau tentang cadangannya hendak berbuat demikian, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.