ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN X - AMSeksyen 124. Pengecualian.

Semua peraturan, perintah, notis dan borang yang telah dikeluarkan atau dibuat di bawah atau menurut Enakmen yang dimansuhkan oleh Enakmen ini hendaklah masih lagi berkuatkuasa setakat mana ianya tidak berlawanan atau tidak digantikan oleh, peruntukan Enakmen ini, sehingga dibatal atau digantikan oleh peraturan atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah peruntukan Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.