ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINASeksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.


Kecuali sebagaimana dengan nyata diperuntukkan selainnya, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh memberi kuasa kepada Mahkamah untuk membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.