ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN VI - KEWANGAN
Zakat dan FitrahSeksyen 75. Kuasa membuat peraturan-peraturan.

(1) Majlis dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan pemungutan, pentadbiran dan pembahagian zakat dan fitrah.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan peruntukan yang terdahulu, Majlis boleh membuat peraturan-peraturan untuk-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.