ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN VII - PELBAGAISeksyen 28. Kuasa membuat Kaedah-Kaedah.


Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Majlis boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, membuat Kaedah-Kaedah bagi maksud menjalankan peruntukan-peruntukan Enakmen ini, dan khususnya, tetapi tanpa menjejaskan keluasan peruntukan tersebut, Kaedah-Kaedah itu boleh memperuntukkan---

Diluluskan pada 28hb Oktober 1996.
[JAPK/PEL/153; PU. PK. 117/96.]

MHD. NAJRI BIN ABD. HAMID,
Setiausaha,
Dewan Perhimpunan Undangan Negeri,
Perak
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.