ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM TENTANG MAHKAMAH JENAYAHSeksyen 5. Mahkamah hendaklah terbuka

Tertakluk kepada seksyen 6, tempat mana-mana Mahkamah bersidang bagi maksud membicarakan apa-apa kesalahan hendaklah merupakan suatu Mahkamah terbuka dan awam di mana orang ramai pada amnya boleh masuk.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.