ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 117. Jadi murtad untuk membatalkan pernikahan.

Seorang yang berugama Islam yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan pernikahannya atau mengelakkan mana-mana peruntukan Enakmen ini adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.