ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang

Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 26, boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.