ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 25

(Subseksyen 109 (3))

PERINTAH SUPAYA MENGEMUKAKAN ORANG YANG DI DALAM PENJARA

(Tajuk Am)

Kepada pegawai yang menjaga ........................................................................................................
Anda dengan ini dikehendaki, setelah anda ditawarkan sejumlah wang yang munasabah untuk membawa dan menyara seorang pegawai yang berkenaan dan ................................ yang sekarang ini seorang banduan di ................................................... untuk pergi ke, terus berada di dan kembali dari Mahkamah .......................... Syariah di .................... supaya membawa .................................. yang tersebut ke, hadapan Mahkamah ..................................... Syariah pada hari ............ pada ................ haribulan .......... 20 ........ pukul ........ pagi/petang untuk memberikan keterangan di Mahkamah itu bagi pihak ........................... dan selepas ........................ yang tersebut telah memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah itu dan Mahkamah itu telah mengetepikan keperluan kehadiran orang itu seterusnya, anda adalah dikehendaki menyebabkan orang itu seterusnya, anda adalah dikehendaki menyebabkan orang itu dibawa dengan jagaan selamat dan terjamin balik ke ...................................... tersebut.

Bertarikh pada ................... haribulan ................... 20 .......

(Meterai)

...............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.