ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VII - PERUNTUKAN TAMBAHAN
Bab 7 - DARIHAL PEMINDAHAN KES JENAYAHSeksyen 203. Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk memindahkan kes.

Bilamana ternyata kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah-
Hakim itu boleh mengarahkan-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.