ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN PERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.

Tiada apa-apa dakwaan atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 35 hingga seksyen 40 boleh dibawa kecuali dengan kebenaran bertulis dari Pendakwa Syarie.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.