ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.


Tiada seorangpun, selain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.