ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


JADUAL KEEMPAT
(Seksyen 9)

PERNIKAHAN TIDAK SAH

Pernikahan yang tidak mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat seperti yang disenaraikan di bawah adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini--

1. Rukun-rukun Nikah--
2. Syarat-syaratnya--
3. Syarat-syarat saksi--
4. (1) Sighah ijab--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.