ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen Awam.Seksyen 60. Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan yang diperakui.

Salinan yang diperakui mengikut cara yang disebut dalam seksyen 59 bolehlah dikemukakan sebagai bukti mengenai kandungan dokumen awam atau mana-mana bahagiannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.