ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 15

(Subseksyen 62 (3))

PENGHAKIMAN (ATAU PERINTAH) MENGENAI SAMAN INTERPLIDER

(Tajuk Am)

Apabila sahaja Saman Interplider (atau Saman) ini dikemukakan untuk pendengaran di hadapan Yang Arif Tuan Hakim .............................................. pada hari ........... pada .......... haribulan ....... 20 .... dan setelah mendengar keterangan yang dikemukakan dan apa yang dikatakan oleh pihak-pihak (atau Peguam Syarie mereka)

(Masukan Bahagian Berkuat Kuasa yang berkenaan).

(Bahagian-Bahagian Berkuat Kuasa)

(a) Di bawah pelaksanaan

Dihakimi mengenai tuntutan .................................................... ke atas (nyatakan harta) (atau ke atas hasil jualan) (atau nilai) bagi (nyatakan harta itu) yang diambil dalam pelaksanaan di bawah proses yang dikeluarkan daripada Mahkamah ini atas permintaan ..................................... pemiutang pelaksanaan, bahawa (nyatakan harta) (atau hasil jualan) (atau nilai) (atau sebahagian daripada harta tersebut) (atau hasil jualan) (atau nilai) tersebut iaitu (nyatakannya) itu ialah (atau bukanlah) harta pihak menuntut.

Dan diperintahkan bahawa ............................................................... tersebut hendaklah membayar kepada ........................ tersebut sejumlah wang sebanyak RM .............bagi perbelanjaan tambahan pelaksanaan dan penyimpanan dalam milikan yang disebabkan oleh tuntutan itu).

(Masukkan arahan tentang pelupusan apa-apa wang di dalam Mahkamah).

(b) Dalam suatu tindakan belum selesai

Pada hari ini dihakimi mengenai tuntutan plaintif dan pihak menuntut ke atas ...................................... (sebahagian daripada) hal perkara tindakan ini bahawa tuntutan plaintif (atau pihak menuntut) adalah sah dan bahawa pihak menuntut (atau plaintif) tidak mempunyai apa-apa tuntutan mengenainya.

(Dan dihakimi selanjutnya bahawa plaintif (atau pihak menuntut) berhak mendapat daripada defendan sejumlah wang sebanyak RM ........... kerana hutang dan RM .............. bagi kos yang semua sekali berjumlah sebanyak RM ...........)

(Dan diperintahkan - di sini masukkan apa-apa perintah untuk penghantaranserahan harta itu).

Dan dihakimi selanjutnya bahawa planitif (atau pihak menuntut) berhak mendapat jumlah wang sebanyak RM ......... daripada pihak menuntut (atau plaintif) bagi kos ................. (tambah jika apa-apa kos diawardkan kepada defendan terhadap plaintif atau pihak menuntut).

Dan dihakimi selanjutnya bahawa defendan berhak mendapat jumlah wang sebanyak RM .......... bagi kos daripada plaintif (atau pihak menuntut).

(Jika pihak menuntut tidak hadir dan suatu perintah dibuat menghalang tuntutannya, maka teruskan seperti yang berikut:

Dan oleh sebab pihak menuntut ....................................................... tidak hadir, maka diisytiharkan bahawa ........................................ tersebut dan semua orang yang menuntut di bawahnya terhalang selama-lamanya daripada membuat tuntutan itu terhadap palintif dan semua orang yang menuntut di bawahnya).

(c) Dalam apa-apa hal lain

Pada hari ini dihakimi (di sini nyatakan penghakiman yang menentukan tuntutan antara pemohon dan mana-mana pihak menuntut yang hadir atau, jika semua pihak menuntut hadir, penghakiman yang menentukan hak dan tuntutan semua pihak dan apa-apa perintah tentang pembayaran, atau penghantarserahan harta dan kos) ...................................................................................

(Jika mana-mana pihak menuntut tidak hadir dan suatu perintah dibuat menghalang tuntutannya, maka teruskan seperti yang berikut:

Dan oleh sebab pihak menuntut ................................................. tidak hadir, maka diisytiharkan bahawa ................................................. tersebut dan semua orang yang menuntut di bawahnya terhalang selama-lamanya daripada membuat tuntutan terhadap ............................ pemohon dan smeua orang yang menuntut di bawahnya).

(Testimonium)

Bertarikh pada ................ haribulan ................ 20 ............

(Meterai)

..............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.