ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 30

(Subseksyen 139 (6))

NOTIS BAHAWA SALINAN DIPERAKUI BAGI NOTA KETERANGAN DAN PENGHAKIMAN SUDAH SIAP

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa salinan diperakui bagi nota keterangan dan penghakiman sudah siap dan bahawa sejumlah wang sebanyak RM ................. kena anda bayar sebagai kos menyediakan salinan-salinan diperakui itu.

Kepada :
......................................................
......................................................

Bertarikh pada ........................ haribulan ............... 20 ......

............................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.