ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 27

(Subseksyen 114 (2))

PENGENALPASTIAN EKSHIBIT

(Tajuk Am)

Ini ialah ekshibit bertanda “ ........................................”, yang disebut dalam afidavit ....................... yang diangkat sumpah di hadapan saya pada ................................ haribulan ................. 20 ..........

...........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.