ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANFasal 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.

Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh –

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.